ფინანსური მონაცემები
წლიური ანგარიში
კვარტალური ანგარიში

2017 - III კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა
აუდიტორული დასკვნა