facebook logo

ხელშეკრულებები

დაზღვევის პირობები

საიტზე მოცემული ყველა დაზღვევის პირობა დეპონირებულია ნოტარიუსის მიერ. სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია, ეწვიოთ ნოტარიუსს, დოკუმენტაციის სანახავად. ნოტარიუსის მისამართი და სანოტარო აქტი მოცემულია თითოეული სადაზღვევო პირობის გასწვრივ.

ავტომობილის დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

K/MO-005/15

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCI/MO/D-01/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO/001/16

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

C/MO/001/16

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO-002/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO-BOT-D1-01-17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

K/MO-003/15

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO-001/18

PDF
ჩამოტვირთვა
ავტოპასუხისმგბელობის დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

TBCI/MTPL-DIGITAL-01/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCI/MTPL-DIGITAL-02/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCI/MTPL-DIGITAL-01/18

PDF
ჩამოტვირთვა
ქონების დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

PRO-001/16

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

CPRO-001/16

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

CPRO-001/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

BR/PD/C/NP/001/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PRO-002/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PRO-003/18

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PRO 004/18

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PRO 005/18

PDF
ჩამოტვირთვა
საკრედიტო შენატანის დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

PPI/001/16

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PPI/002/17

PDF
ჩამოტვირთვა
სამოგზაურო დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

TR-001/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TR-003/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TR-001/18

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TRI-002/18

PDF
ჩამოტვირთვა
სიცოცხლის დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

TBCLI/001/017

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCLI/002/017

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCLI/003/017

PDF
ჩამოტვირთვა
აგროდაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

აგროდაზღვევის დადგენილება

PDF
ჩამოტვირთვა
კრიტიკული დაავადებებისგან დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

TBCCI-02-18-a

PDF
ჩამოტვირთვა