კორპორატიული
კორპორატიული დაზღვევა
კორპორატიული დაზღვევა იცავს თქვენს ბიზნესს გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან და მოიცავს ორ მიმართულებას ქონების და ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევას.
მცირე და საშუალო ბიზნესის დაზღვევა
თიბისი დაზღვევა ემსახურება როგორც კორპორატიულ, ისე მცირე და საშუალო ბიზნესის დაზღვევას.
დაზღვევის მიმართულებები
ქონება

- ქონების დაზღვევა &BI

- მანქანა-დანადგარების დაზღვევა

- სამშენებლო სამონტაჟო რისკების დაზღვევა

- ტვირთების დაზღვევა

- სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა

პასუხისმგებლობა

- სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

- დამქირავებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა

- პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

გადამზღვეველი კომპანიები
დაზღვეული კომპანიები