ქონების დაზღვევა ბიზნესისთვის

შენ აზღვევ

ქონების დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც შენი კომპანიის უძრავი, თუ მოძრავი ქონება ზიანდება ან ნადგურდება. შენ აგინაზღაურდება დაზიანებებით ან განადგურებით გამოწვეული ხარჯები.  

 

თიბისი დაზღვევის ქონების დაზღვევით სარგებლობს 430-ზე მეტი კომპანია და დაზღვეული ქონების ჯამური ღირებულება შეადგენს 7,469,184,305 ლარს. 

დამატებითი დაფარვა 

ქონების დაზღვევასთან ერთად, შეგიძლია ქონების დაზიანებით გამოწვეული ბიზნეს საქმიანობის შეჩერების დაზღვევაც შეიძინო. სადაზღვევო ნაკრები გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც დაზღვეული უძრავი და/ან მოძრავი ქონების, მათ შორის მანქანა-დანადგარების, დაზიანების ან განადგურების შედეგად შენი ბიზნესის ფუნქციონირება ჩერდება. შენ აგინაზღაურდება ბიზნესის შეჩერების პერიოდში მიღებული ფინანსური დანაკარგი (წმინდა მოგება და გასაწევი ფიქსირებული ხარჯები). 

სხვა პროდუქტები შენთვის

როგორ უნდა მოიქცე სადაზღვევო შემთხვევის დროს

 • სადაზღვევო შემთხვევის დროს დაუყოვნებლივ დაგვიკავშირდი ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22 

როგორ უნდა შეიძინო დაზღვევა

 • დაზღვევის შესაძენად დაგვიკავშირდი ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22

ვისთვის არის დაზღვევა 

 • დაზღვევის შეძენა შეუძლია ნებისმიერი, მცირე, საშუალო თუ დიდი ბიზნესის მქონე იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს. 

 

შენ შეგიძლია დააზღვიო

 • დასრულებული შენობა-ნაგებობები
 • შენობის საინჟინრო და სტრუქტურული ელემენტები 
 • შიდა მოპირკეთება
 • შიგთავსი
 • ელექტრონული მოწყობილობები
 • მანქანა-დანადგარები
 • სასაქონლო-მატერიალური მარაგები
 • მინები და ვიტრაჟები

რა შემთხვევები ანაზღაურდება 

 • ხანძარი, მეხის დაცემა, აფეთქება
 • ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, ვანდალიზმი
 • სტიქიური მოვლენები
 • სატრანსპორტო საშუალებების შეჯახება 
 • წყალგაყვანილობის, გათბობის, საკანალიზაციო ან ავტომატური ხანძარსაქრობი სისტემების მწყობრიდან უეცარი და მოულოდნელი გამოსვლა
 • საფრენი აპარატის ან მისი ნაწილების ჩამოვარდნა