სადაზღვევო გარანტია

სადაზღვევო გარანტია

 

 

სადაზღვევო გარანტია გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც შენ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ვერ ახერხებ, ან დაგვიანებით ახერხებ. მსგავს შემთხვევებში თიბისი დაზღვევა ბენეფიციარს საგარანტიო თანხას აუნაზღაურებს. 

გარანტიის გაცემა

თიბისი დაზღვევა გასცემს ადგილობრივ გარანტიებს როგორც წერილობითი ფორმით, ასევე ელექტრონულად (ელექტრონული ტენდერისას). 

 

როგორ უნდა გააუქმო გარანტია 

 • გაცემული გარანტიის გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ ბენეფიციარის წერილობითი მომართვის საფუძველზე ან საგარანტიო წერილით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვისას. 

 

 

რა პროცედურების გავლაა საჭირო გარანტიის ასაღებად 

 • დადგენილი დოკუმენტაციის წარმოდგენა
 • ფინანსური ინფორმაციის შესწავლა
 • უზრუნველყოფის შეფასება
 • გარანტიის გაცემის საკითხის განხილვა
 • დამტკიცებული გარანტიების დოკუმენტირების პროცესი

 

 

 

გარანტიის მოქმედების ვადა

 

 

 • ტენდერით ან კონტრაქტით გათვალისიწინებული პირობების შესაბამისად

 

 

 

ვისთვის არის გარანტია 

 

 

 

 • გარანტიის აღება შეუძლიათ იმ იურიდიულ პირებს, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე გასცემენ მომსახურებას და უზრუნველყოფენ პროდუქციის მიწოდებას. 

შენ შეგიძლია აიღო 

 • სატენდერო გარანტია - ტენდერში/აუქციონში მონაწილეობა
 • შესრულების გარანტია - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება
 • საავანსო გარანტია - ავანსად მიღებული თანხის მიზნობრივად გამოყენება
 • ხარისხის გარანტია - მიწოდებული პროდუქციის/მომსახურების ხარისხის შენარჩუნება
 • საბაჟო გარანტია - საბაჟო რეჟიმით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა
 • გადახდის გარანტია - კონტრაქტით ნაკისრი გადახდის ვალდებულებების შესრულება