პასუხისმგებლობა
დაზღვევა თვეში 5 ლარი
აირჩიეთ ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა და გათავისუფლდით ავტოსაგზაო შემთხვევის მოულოდნელი ხარჯებისგან.
ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა
ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა გიცავთ იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისას,როდესაც თქვენი ბრალეულობით დაზიანდება სხვისი ავტომობილი, ქონება ან ჯანმრთელობა. ანაზღაურება მოხდება, მომხმარებლის მიერ წინასწარ არჩეული ლიმიტის ფარგლებში.
რა ღირს დაზღვევა
ანაზღაურების ლიმიტი: 5,000 ლარი 10,000 ლარი 25,000 ლარი
დაზღვევის ღირებულება: 50 ლარი 100 ლარი 150 ლარი
დოლარის და ევროს სადაზვევო ლიმიტების შესაძენად ეწვიეთ ფილიალს
რა შემთხვევები არ ანაზღაურდება
ავტომობილის მართვისას მძღოლი იმყოფებოდა ნარკოტიკული / ალკოჰოლური / ფსიქოტროპული წამლების ზემოქმედების ქვეშ
დაზღვეული ავტომობილი დაზიანდა რბოლის შედეგად
ავტომობილს მართავდა პირი, რომლსაც მართვის მოწმობა არ აქვს
რა დოკუმენტებია საჭირო დაზღვევის შესაძენად
პირადობის მოწმობა
როგორ მოვიქცე ავტოავარიის დროს
დაუყოვნებლივ გვაცნობეთ შემთხვევის შესახებ ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22
არ გადააადგილოთ ავტომობილი, თუ სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლისგან არ გაქვთ მიღებული მსგავსი მითითება
შემთხვევის შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინეთ შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს